ز مونږ کارى ورزى

د اجتماعى موضوعګانو په هكله سلا ورکول او د ژبى صنفونو ته نوم لیکنه

دوشنبه
10:00 - 13:00
پنج شنبه
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.
Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum
Liebenwalder Str. 1
13347 Berlin

مشوره ورکول افغانانو له پاره په پانکو کی

10:00 بجی مخکی له غرمه تر 12:00 بجو پوری.

آدرس
Welcome Center Pankow
Fröbelstrase 17
10405 Berlin
شپګم نمبر کور دوهم منزل اطاق نمبر 241

مشاور
ښاغلى امید ارغندیوال

ایمیل ادرس
arghandiwal@yaarberlin.de